Algemene Voorwaarden

Dierenoppas aan huis – uitlaatservice – dierentaxi

BE28 0018 3006 2220

info@animinded.be

BE0687.967.451

Artikel 1 – Toepassing

1.1 De algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten tussen de ondernemer (AniMinded) en de klant met betrekking tot de te verstrekken zorgen ten behoefte van het dier.

 

Artikel 2 – Overeenkomst

2.1 De overeenkomst komt tot stand door aanvaarding van de geboden diensten, welke door de klant bevestigd worden door de schriftelijke overeenkomst te handtekenen.

 

Artikel 3 – Algemene bepalingen

3.1 De ondernemer heeft het recht om foto’s te maken van de dieren en deze foto’s te gebruiken op sociale media. Indien de klant dit niet wenst, dient dit schriftelijk meegedeeld te worden aan de ondernemer.

3.2 De ondernemer heeft het recht om een dienst te weigeren, ook na een eerste kennismaking, en dient hiervoor geen reden mee te delen. Deze weigering zal ten laatste 24 uur na het kennismakingsgesprek aan de klant worden bericht.

3.3 In geval de afwezigheid van de klant vroegtijdig beëindigd wordt, kan deze geen terugbetaling eisen van de gereserveerde diensten.

3.4 In geval dat de afwezigheid van de klant verlengd wordt, dient de ondernemer zo snel mogelijk verwittigd te worden. De klant dient de verlenging schriftelijk (e-mail of sms) aan te vragen. De ondernemer zal alles in het werk stellen om de klant zo snel mogelijk te informeren over de mogelijkheden. Indien nodig zoekt de ondernemer een vervanger of vraagt de ondernemer vervanging aan collega’s.

3.5 De klant en de ondernemer bepalen samen wanneer de gevraagde dienst moet worden uitgevoerd. Volgend tijdschema wordt gehanteerd:

  • Ochtend: van 7.00u tot 11.00u
  • Middag: van 11.00u tot 14.00u
  • Namiddag: van 14.00u tot 18.00u
  • Avond: van 18.00u tot 22.00u

Er wordt geen garantie gegeven dat uw gevraagde diensten telkens op exact hetzelfde uur zullen doorgaan, aangezien aangevraagde medische zorgen zoals bijvoorbeeld toedienen van nodige medicatie prioriteit krijgen.

 

Artikel 4 – Prijs

4.1 De prijs die de klant moet betalen wordt vastgelegd in de overeenkomst. De prijs bevat de kosten van verzorging, uitlaten, trimmen en transport van het dier.

4.2 Optredende prijsstijgingen tussen het moment waarop de overeenkomst wordt afgesloten en het moment waarop deze wordt uitgevoerd zijn niet van invloed op de overeengekomen prijs.

4.3 Bij een overeengekomen verlenging van de verzorging van het dier geldt dezelfde prijs als de overeengekomen prijs voor de periode dat het dier reeds verzorgd werd, echter met een maximum van één verlengingsperiode in geval de prijs voor de diensten tussentijds wordt verhoogd.

 

Artikel 5 – Betalingen

5.1 De klant verplicht zich ertoe de verschuldigde bedragen binnen 14 dagen na de prestatie of tijdens de sleuteloverdracht te voldoen. Een reservatie is steeds bindend aangezien deze data worden ingeboekt. Indien de klant nalatig is in het betalen van het eindbedrag en dit bedrag niet cash betaalt of op de rekening van de ondernemer stort binnen de 14 dagen na de prestatie, wordt een boete van 10% in rekening gebracht. Bij geschillen tussen de ondernemer en de klant is het Belgisch recht van toepassing en wordt het vredegerecht van Boom ingeschakeld (zie Artikel 13.1).

5.2 Onvoorziene en/of onverwachte kosten aangegaan door de ondernemer voor rekening van de klant zullen ook binnen de 14 dagen voldaan worden door de klant.

 

Artikel 6 – Annulering

6.1 In geval de klant de reeds gereserveerde diensten annuleert, geldt de volgende regelgeving:

bij annulering 2 maand voor het ingaan van de overeenkomst, vervalt de aanbetaling.

bij annulering 2 weken voor het ingaan van de overeenkomst, dient 50% van de overeengekomen totaalprijs vereffend worden.

bij annulering binnen 2 weken voor het ingaan van de overeenkomst, dient 100% van de overeengekomen totaalprijs vereffend worden.

Annuleringen door de klant dienen schriftelijk, via e-mail of sms, aan de ondernemer worden doorgegeven.

6.2 De regelgeving in 6.1 vervalt indien de klant een geldig attest van de dokter of dierenarts kan voorleggen voor de gereserveerde periode.

 

Artikel 7 – Verantwoordelijkheden en plichten van de ondernemer

7.1 De ondernemer verplicht zich ertoe conform de gesloten overeenkomst gedurende de desbetreffende periode de verzorging te verlenen op professionele wijze.

7.2 De ondernemer zal zoveel mogelijk rekening houden met de individuele wens van de klant ten aanzien van de verzorging van het dier. Voor zover die wensen afwijken van de gebruikelijke gang van zaken, worden deze schriftelijk vastgelegd in de klantenfiche.

7.3 Mocht het dier tijdens de verzorging of wandeling abnormaal gedrag of probleemgedrag vertonen, behoudt de ondernemer ten alle tijde het recht om direct voor dat specifieke dier de verzorging/wandeling/trimbeurt/transport te onderbreken/beëindigen.

7.4 De ondernemer heeft te allen tijde het recht om wandelingen, verzorging en/of transport af te zeggen, te onderbreken of een alternatief te zoeken wanneer het welzijn van het dier of de verzorger in gevaar komt, bijvoorbeeld als gevolg van slechte/extreme weersomstandigheden zoals sneeuw, ijzel, ijs, extreme regenval, extreme warmte, storm.

7.5 De ondernemer dient haar vervoermiddel, hetgeen gebruikt wordt als transportmiddel voor de dieren, regelmatig te inspecteren, te reinigen en te ontsmetten.

7.6 De door de klant overgedragen huissleutel wordt door de ondernemer met de grootst mogelijke zorg in bewaring gehouden en wordt alleen gebruikt voor het ophalen en thuisbrengen van het dier of het betreden en verlaten van de woning voor de verzorging en/of het uitlaten van het dier. De ondernemer zal de klant een sleutelcontract voorleggen, welke door de klant en de ondernemer dient ondertekend te worden. De specifieke bepalingen van de overdracht van de huissleutel nadat de periode van verzorging of uitlaten voorbij is, worden onderling tussen de ondernemer en de klant bepaald tijdens het kennismakingsgesprek en worden schriftelijk genoteerd.

7.7 Indien de gevraagde diensten door overmacht (arbeidsongeschiktheid, ongeval, familiale redenen,…) niet door de ondernemer kunnen worden uitgevoerd, engageert de ondernemer zich ertoe een betrouwbare vervanger te zoeken. De ondernemer brengt de klant hiervan zo snel mogelijk op de hoogte. De klant heeft het recht deze vervanging te weigeren en heeft in dat geval het recht op een terugbetaling maar kan geen schadevergoeding eisen. Indien er geen vervanging mogelijk is, zal de ondernemer contact opnemen met de aangewezen contactpersoon. De klant heeft in dit geval recht op een terugbetaling maar kan geen schadevergoeding eisen.

7.8 De ondernemer respecteer de wetten op het dierenwelzijn en zal te allen tijde deze promoten en aanklagen indien ze niet worden opgevolgd.

 

Artikel 8 – Verantwoordelijkheden en plichten van de klant

8.1 De klant moet, uiterlijk bij de overdracht van het dier aan de ondernemer, de ondernemer alle gevraagde informatie verstrekken die van belang is voor een goede en verantwoorde verzorging van het huisdier. De ondernemer mag er van uitgaan dat de door de klant verstrekt informatie correct is.

8.2 Om de veiligheid van de verzorger te waarborgen en risico’s tot het minimum te herleiden, moet het dier een minimum aan sociale vaardigheden bezitten.

8.3 De klant is verplicht bij het ondertekenen van de overeenkomst het bewijs te leveren van de vereiste vaccinaties.

Voor honden omvat dit:

Hondenziekte (ziekte van Carré)

Leptospirose (ziekte van Weil)

Parvovirose

Hepatitis

Kennelhoest

Voor katten omvat dit:

Kattenziekte

Kattenleucose

Kattenniesziekte

Voor andere diersoorten die aan de ondernemer worden aangeboden, gelden de vaccinaties voor die specifieke dieren.

8.4 De klant zorgt ervoor, omwille van het welzijn en het gevaar van overdracht, dat het dier vrij is van vlooien, wormen, luizen en teken.

8.5 De klant dient het Europees identiteitsbewijs van het dier te kunnen voorleggen en steeds beschikbaar te houden op een vaste plaats.

8.6 De klant voorziet in de nodige materialen om de diensten naar kwaliteit te kunnen leveren (voeding van het dier, drinkwater, substraat voor hokken, kattenbakvulling, poetsmateriaal, hondenpoepzakjes, speelgoed, vachtverzorgingsmateriaal, leiband en riem, …). Indien de ondernemer extra aankopen moet doen om aan een correcte zorg voor het dier te kunnen voldoen, zijn deze kosten voor de klant. Het kasticket vormt hierbij steeds het bewijs.

8.7 De klant dient de ondernemer zo snel mogelijk op de hoogte te stellen van loopsheid of eventuele ziekten van het dier.

8.8 De klant is aansprakelijk voor de gevolgen wanneer de ondernemer schade ondervindt als gevolg van het niet vermelden van gegevens (indien de klant hier in oorsprong kennis van heeft genomen) of het verstrekken van onjuiste gegevens over het dier.

8.9 De klant verplicht zich ervoor te zorgen dat het dier aanwezig is op de afgesproken dag(en) en tijd(en). Indien het dier niet aanwezig is, worden de afgesproken kosten conform de overeenkomst in rekening gebracht aan de klant.

8.10 De klant verplicht zich ertoe ervoor te zorgen dat de ondernemer vervolgens ook toegang heeft tot de plaats waar het dier zich bevindt.

8.11 In geval de klant het dier de onder artikel 8.3 vermelde vaccinaties niet of niet tijdig heeft gegeven, kan de ondernemer voor de gevolgen hiervan niet aansprakelijk gesteld worden.

8.12 De klant dient de ondernemer steeds te informeren als er andere personen aanwezig zullen zijn in het huis tijdens de gereserveerde diensten (bv. poetsvrouw), dit om de veiligheid van het dier, de woning en de eigenaars te waarborgen.

8.13 De klant zorgt ervoor dat waardevolle voorwerpen veilig opgeborgen zijn.

 

Artikel 9 – Ziekte van het dier

9.1 De klant dient eventuele ziekte(n) en/of afwijking(en) vooraf aan de ondernemer mee te delen.

9.2 De ondernemer verplicht zich ertoe om bij ziekte van het dier (of een vermoeden daarvan) tijdens de verzorging, wandeling, trimbeurt en/of transport contact op te nemen met de eigenaar en na overleg de vermelde dierenarts te consulteren, tenzij er sprake is van een spoed- of noodgeval, in welk geval de ondernemer de dichtstbijzijnde dierenarts/dierenkliniek zal consulteren. Verder is de ondernemer verplicht om in dat geval alle maatregelen te nemen die haar in de gegeven situatie correct lijkt. De hieraan verbonden kosten (dierenartskosten, medicatie, …) zijn voor rekening van de klant. De gereden kilometers worden vergoed tegen de geldende kilometervergoeding.

9.3 Wanneer blijkt dat voor het herstelproces van het dier veterinaire maatregelen nodig zijn, wordt dit gemeld aan de klant of aan de door de klant aangewezen contactpersoon. Wanneer het contact met de eigenaar of contactpersoon, ondanks alle pogingen daartoe,

niet vlot tot stand kan komen en als gevolg daarvan een eventuele vertraging optreedt in de behandeling van het dier, kan de ondernemer hiervoor niet verantwoordelijk worden gehouden. Mocht de betrokken dierenarts een dergelijke vertraging niet tolereren, geeft de klant automatisch de toelating aan de ondernemer om de behandeling op de kosten van de klant uit te laten voeren.

9.4 De ondernemer mag het dier, na consultatie en op voorschrift van de dierenarts, kalmerende middelen of andere medicatie toedienen.

9.5 De ondernemer is verplicht melding te maken van de tijdens de afwezigheid van de klant ontstane ziekte en de gevolgen hiervan.

 

Artikel 10 – Overlijden van het dier

10.1 Tijdens het kennismakingsgesprek zal de ondernemer met de klant bespreken wat er moet gebeuren in geval van overlijden van het dier. Indien geen specifieke wensen worden meegedeeld door de klant, worden de verdere stappen beschreven in artikel 10 ondernomen.

10.2 Indien het dier sterft, kan de ondernemer niet aansprakelijk gesteld worden.

10.3 Indien het dier komt te overlijden tijdens de afwezigheid van de klant, brengt de ondernemer de eigenaar of diens contactpersoon zo snel mogelijk op de hoogte. Het stoffelijk overschot zal aan de eigenaar worden overgedragen. Indien deze overdracht niet meteen kan plaatsvinden, zal de ondernemer de klant schriftelijk op de hoogte brengen waar het stoffelijk overschot opgehaald kan worden. Als het stoffelijk overschot niet opgehaald is door de klant binnen 1 week na mededeling, dan zal de bewaarnemer het stoffelijk overschot laten vernietigen. De kosten van deze tijdelijke opslag en eventuele destructie van het stoffelijk overschot zijn voor rekening van de klant.

10.4 Op verzoek van de klant kan de ondernemer ervoor zorgen dat het stoffelijk overschot wordt gecremeerd of begraven. De kosten hiervoor zijn voor rekening van de klant.

 

Artikel 11 – Aansprakelijkheid

11.1 De ondernemer is t.o.v. de klant aansprakelijk voor schade veroorzaakt door haar of door personen in haar dienst. Hiervoor heeft de ondernemer een verzekering burgerlijke aansprakelijkheid afgesloten.

11.2 De ondernemer zal, in geval er schade is veroorzaakt, de klant of de aangewezen contactpersoon hiervan zo snel mogelijk in kennis stellen.

11.3 De klant is aansprakelijk voor aantoonbare schade, geleden door ondernemer of derden, veroorzaakt door het dier van de klant. Eventuele kosten van medische zorg en schade aan derden zijn voor rekening van de klant.

11.4 De ondernemer kan niet aansprakelijk gesteld worden in geval van inbraak, diefstal of schade aan de woning die niet werd veroorzaakt door de ondernemer. Indien de ondernemer verdachte elementen opmerkt, wordt de klant onmiddellijk verwittigd.

11.5 De ondernemer kan niet aansprakelijk gesteld worden voor het weglopen van het dier. De hond wordt tijdens de uitlaatservice niet losgelaten, tenzij uitdrukkelijke toestemming

van de eigenaar werd gegeven. Mocht het dier tijdens het uitlaten of verzorgen weglopen dan zal de ondernemer alles in haar mogelijkheid doen om het dier terug te vinden.

11.6 Als de kat buiten kan via een kattenluik of een andere route dan is de ondernemer niet verantwoordelijk voor eventuele ongelukken buiten de woonst of het niet naar huis terugkomen van de kat. Indien mogelijk en bij voorkeur worden de katten tijdens de oppasdienst binnenshuis gehouden.

11.7 De ondernemer is niet verantwoordelijk voor het ontstaan van bacteriële/virale infecties of al dan niet besmettelijke huidaandoeningen.

11.8 De ondernemer is niet verantwoordelijk voor eventuele ongelukken in de woonst tenzij nalatigheid van de ondernemer kan bewezen worden.

11.9 De ondernemer is niet aansprakelijk voor diefstal van de huissleutel en de gevolgen daarvan.

11.10 De aansprakelijkheid van de ondernemer blijft beperkt tot de periode waarin het dier aan de zorgen van de ondernemer werd toevertrouwd.

 

Artikel 12 – Schade en verzekeringen

12.1 De eigenaar van het dier is volgens de Belgische wet aansprakelijk voor de materiële en immateriële schade die zijn/haar dier toebrengt aan derden of aan eigendommen (waaronder honden) van derden. De ondernemer mag er van uitgaan dat de klant een familiale verzekering heeft afgesloten, waarin de huisdieren mee verzekerd zijn.

 

Artikel 13 – Geschillen

13.1 Bij geschillen tussen de ondernemer en de klant is het Belgisch recht van toepassing en wordt het vredegerecht van Boom ingeschakeld.

 

Artikel 14 – Afwijkingen van de algemene voorwaarden

4.1 Individuele afwijkingen moeten schriftelijk tussen de ondernemer en de klant worden vastgelegd.

 

Artikel 15 – Wijziging van de algemene voorwaarden

15.1 De ondernemer behoudt zich het recht om de algemene voorwaarden te wijzigen.

No Comments

Comments are closed.